اصلاح ماده ۹۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به بکارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی در کمیسیون اجتماعی مجلس
۱۶ اسفند ۱۳۹۹ - ۷:۴۲
شناسه : 2131
10
طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که به کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود طی جلسات متمادی در کارگروه و کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه نهایی مورخ 1394/5/27 با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید.
پ
پ

ماده واحده:

هرگونه بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات بازخرید یا بازنشسته شده یا می شوند از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به استثنای مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری، اعضای هیات علمی، ایثارگران، فرزندان شهدا و فرزندان جانبازان ۷۰% و بالاتر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به آنان ممنوع است.

تبصره ۱- افرادی که برخلاف مفاد این قانون بکارگیری شده اند، ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ تصویب این قانون باید سمت و پست خود را ترک نمایند و هرگونه پرداخت تحت هرعنوان به آنان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره ۲- کارکنان و اعضاء هیات مدیره مناطق آزاد نیز مشمول این قانون می باشند.

تبصره ۳- کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم و ماده (۴۱) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۹۱) قانون استخدام کشوری و بند (ب) ماده (۶۵) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص دستگاه های اجرایی نسخ می شود.

سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۴

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.